course

Course: 2D & 3D Software Tools for Geomechanical Modelling of Open Pit and Underground Mining

Social post Geo Destek course Modelling Open Pit and Underground Mining

Join us in May 2022 for a technical course on 2D & 3D Software Tools for Geomechanical Modelling of Open Pit and Underground Mining in Ankara, Turkey.

 • Course Date: May 25-27, 2022
 • Rocscience Tools: Slide2, Slide3, RS2, RS3, RSData, RocPlane, RocTopple, SWedge, UnWedge
 • Location: Wyndham Hotel, Ankara, Turkey
 • Languages: The course will be conducted in Turkish
 • Registration Fees: 1,900 TL (taxes extra)
 • What’s included:
  • Temporary software licenses
  • Course material
  • PDH Certificate

Course Outline:

  Day 1

  Registration and Opening (Kayıt ve Açılış)

  Module I. Geotechnical Site Characterization - (Modül l. - Jeoteknik Saha Karakterizasyonu)

  Module II. Field Measurements, Analysis and Presentation of Joint Orientations. Comparison of Force Based Stability Analysis and Limit Equilibrium Approach (Dips, Swedge, RocPlane, RocTopple, Slide2, Slide3) - (Modül II. Süreksizlik Yönelimlerinin Arazi Ölçümleri, Analiz ve Sunumu. Kuvvet Bazlı Stabilite Analizleri ve Limit Denge Yaklaşımı ile Karşılaştırılması (Dips, Swedge, RocPlane, RocTopple, Slide2, Slide3))

   Module III. Determination of Limit Equilibrium Based Slope Stability: Effects of Anisotropy, Weak Layers, Failure Surface Geometry and Surface Algorithms (Slide2, Slide3) - (Modül III. Limit Denge Esaslı Şev Stabilitesi Belirlemesi: Anizotropi Etkileri, Zayıf Tabakalar, Yenilme Yüzeyi Geometrisi ve Yüzey Arama Algoritmaları (Slide2, Slide3))

   Module IV. Determination of Limit Equilibrium Based Slope Stability: Probabilistic Analysis, Parameter Sensitivity, Seismic Effects, Spatial Parameter Variability (Slide2, Slide3) - (Modül IV. Limit Denge Esaslı Şev Stabilitesi Belirlemesi: Olasılıksal Analiz, Parametre Hassasiyeti, Sismik Etkiler, Mekansal Parametre Değişkenliği (Slide2, Slide3))

   Day 2

   Module V. Effects of Groundwater: Phreatic Line, Excess Pore Water Ratio, Steady and Transient Flow Conditions, Effects of Ground Water Conditions on Safety Factors, Horizontal Drain Applications, Hydraulic Anisotropy, Surface Water Infiltration Scenarios (Slide2, RS2, RS3, Slide3) - (Modül V. Yeraltı Suyu Etkileri: Freatik Hat, Aşırı Boşluk Suyu Basıncı Oranı, Kararlı ve Değişken Akım Koşulları, Yeraltı Suyu Koşullarının Güvenlik Faktörlerine Etkileri, Yatay Dren Teşkili, Hidrolik Anizotropi, Yüzey Suyu İnfiltrasyon Senaryoları (Slide2, RS2, RS3, Slide3))

   Module VI. 2D and 3D Slope Stability Analysis Using Shear Strength Reduction (SSR) Approach (Slide2, Slide3, RS2, RS3) - (Modül VI. Makaslama Mukavemeti Azaltım Yöntemi ile 2B ve 3B Şev Stabilite Analizi (Slide2, Slide3, RS2, RS3))

   Module VIII. Measurement and Monitoring of Ground Water and Pore Water Pressure, Monitoring Tools, Data Acquisition, Data Processing and Interpretation, Radar Data Integration - (Modül VII. Yeraltı Suyu ve Boşluk Suyu Basıncı Ölçüm ve Gözlemi, Gözlem Ekipmanları, Veri Toplama, Veri İşleme ve Raporlama, Radar Verisi Entegrasyonu)

   Module VIII. Numerical Modelling of Underground Excavations: Fundamental Principles and Methods, 3D Stress-Deformation Behaviour, Estimation of Ground Reaction Curves, Simulating 3D Effects Using 2D Tools. (RocSupport, RS2, RS3) - (Modül VIII. Yeraltı Açıklıklarının Sayısal Modellenmesi: Temel Prensipler ve Yöntemler, Üç Boyutlu Gerilme ve Deformasyon Davranışı, Yer Reaksiyon Eğrilerinin Elde Edilmesi, 2B Araçlar ile 3B Etkilerinin Benzeştirilmesi (RocSupport, RS2, RS3))


   Day 3

   Module IX. 3D Boundary Element Analysis of Underground Excavations, Comparison with 3D Stress Analysis and Finite Element Analysis (EX3, RS3) - (Modül lX. Yeraltı Açıklıklarının 3B Sınır Eleman Analizleri (EX3), 3B Gerilme Analizleri ve Sonlu Elemanlar Analizleriyle Karşılaştırma (EX3, RS3))

   Module X. Finite Element Analysis of Underground Excavations, Modeling of Tunnel Support Components, Temporary and Permanent Supports, Behaviour and Numerical Analysis (RS2, RS3) - (Modül X. Yeraltı Açıklıklarının 2B & 3B Sonlu Eleman Analizleri, Tünel Destek Bileşenlerinin Modellenmesi, Geçici ve Kalıcı Tahkimatlar, Davranış ve Sayısal Analizleri (RS2, RS3))

   Module XI. Effects of Anisotropy and Joint Sets on Behaviour, Analysis of Adit Networks in Good Quality Rock Masses - (Modül XI. Anizotropi ve Eklem Takımlarının Davranışa Etkisi, İyi Kaliteli Kaya Kütlelerindeki Galeri Ağlarının Analizi)

   Module XII. Discontinuity Controlled Stability Analysis on Tunnel and Adit Roofs - (Modül XII. Tünel ve Galeri Tavanlarında Süreksizlik Kontrollü Stabilite Tahkiki (Unwedge)

   ---

   For any further queries with regards to the course, please contact Dr. Anil Yunatci

   Location